Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2016

VZN č.2-2016 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 236x | 19.07.2018

VZN č.3-2016 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 237x | 19.07.2018

VZN č.4-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 230x | 19.07.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.1-2016 Stiahnuté: 193x | 19.07.2018

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č. 3-2015 o držaní a pohybe psov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 253x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 o dani z nehnuteľnosti z 9.12.2015 Stiahnuté: 237x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 224x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.3-2015Trhový poriadok pre trhovisko Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 214x | 19.07.2018

2011

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lúčnica nad Žitavou č.3-2011 Stiahnuté: 192x | 19.07.2018

VZN Lúčnica nad Žitavou o odpadoch č.2-2011 Stiahnuté: 314x | 19.07.2018

2008

Všeobecné závazné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.6-2008 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Lúčnici nad Žitavou Stiahnuté: 211x | 19.07.2018

2007

Všeobecné záväzné nariadenieobce Lúčnica nad Žitavou č.1-2007 zo dňa 21.11.2007 dodatok č.1 – prechod na euro O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKOCHA POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNY ODPAD na kalendárny rok 2012 Stiahnuté: 239x | 19.07.2018

Stránka