Navigácia

Obsah

Prístup k informáciám v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

 

Prístup k informáciám podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsob zriadenia

Povinná osoba Obec Lúčnica nad Žitavou bola zriadená zákonom SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v dňoch 23. a 24. 11.1990.

Právo na sprístupnenie

Právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Lúčnica nad Žitavou k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

Povinná osoba: 

Obec Lúčnica nad Žitavou je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. 

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

– Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)

– zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 a 13 zákona)

– platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

– všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 Ústavy SR.)

Organizačná štruktúra Obce Lúčnica nad Žitavou

Orgánmi obce Lúčnica nad Žitavou sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčnice nad Žitavou je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriadi svoje orgány.

Starosta Obce Lúčnica nad Žitavou je predstaviteľom a najvyšším orgánom obce.

Obecný úrad v Lúčnici nad Žitavou sa člení na: obecný úrad, materská škola a jedáleň.

Osobitné postavenia medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce.

Podľa § 14 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo žiadosti musí byť zrejmé  ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno sprístupniť: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z. vybavuje obec Lúčnica nad Žitavou.

Žiadosť možno podať:

- osobne na Obecnom úrade Lúčnica nad Žitavou v úradných hodinách

- ústne, pričom zamestnanec úradu spíše žiadosť

- poštou na adresu : Obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou

- telefonicky na čísle: 037 788 21 28, 0918 625 330

- elektronickou poštou: obec@lucnica.net

Všeobecné záväzné nariadenia – sú zverejnené na web stránke obce, možno do nich nahliadnuť aj na obecnom úrade.

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácii obcou a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Lúčnica nad Žitavou vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Spôsob úhrady nákladov je upravený Všeobecne záväzným nariadením obce o Poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom Lúčnica nad Žitavou.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

Obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou.

O odvolaní rozhoduje obec Lúčnica nad Žitavou. Proti rozhodnutiu obce nemožno podať opravný prostriedok na obec.

Pri vybavovaní sťažností postupuje obec podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.