Navigácia

Obsah

Starosta obce

starosta

Starosta obce: RNDr. Ivan Michna

Práva a povinnosti starostu obce

  • štatutárny orgán v majetkoprávnych vzťahoch obce
  • štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
  • vykonáva obecnú správu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady
  • má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
  • má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)
  • môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložit pokutu do 6638 eur (200 000 Sk)