Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

VZN č.1-2023 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 72x | 04.03.2024

VZN č.2/2023 o miestnych daniach, poplatkoch za KO a DSO Stiahnuté: 55x | 29.01.2024

VZN č.3/2023 o zrušení VZnč.2/2015 zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 33x | 15.02.2024

2022

Dodatok č.1-2022 k VZN č. 1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 163x | 21.12.2022

Dodatok č.1-2022 k VZnč1-2019 o určení príspevkov pre MŠ a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 99x | 21.12.2022

VZN č.1/2022 o volebnej kampani v podmienkach obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 147x | 30.06.2022

VZN č.2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 162x | 30.06.2022

2021

VZN č. 1-2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lúčnica Stiahnuté: 293x | 16.02.2021

VZN č. 3-2021 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazovej nákupnej poukážky pri dosiahnutí životného jubilea Stiahnuté: 184x | 31.12.2021

VZN č.2-2021o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 222x | 26.07.2021

VZN č.4-2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 160x | 31.12.2021

2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 335x | 30.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 314x | 05.08.2019

VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 354x | 05.08.2019

VZN č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 610x | 16.10.2019

VZN č.4/2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 340x | 27.01.2020

2018

VZN č. 1-2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 347x | 02.01.2019

VZN č. 2-2018 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 357x | 02.01.2019

2017

VZN č.1-2017 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 775x | 19.07.2018

VZN č.2-2017 o sociálnych služieb Stiahnuté: 315x | 19.07.2018

Stránka