Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2021

VZN č. 1-2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lúčnica Stiahnuté: 32x | 16.02.2021

2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 72x | 30.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 98x | 05.08.2019

VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 111x | 05.08.2019

VZN č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 234x | 16.10.2019

VZN č.4/2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 156x | 27.01.2020

2018

VZN č. 1-2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 139x | 02.01.2019

VZN č. 2-2018 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 151x | 02.01.2019

2017

VZN č.1-2017 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 486x | 19.07.2018

VZN č.2-2017 o sociálnych služieb Stiahnuté: 112x | 19.07.2018

VZN č.3-2017 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 103x | 19.07.2018

VZN č.4-2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 106x | 19.07.2018

2016

VZN č.2-2016 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 109x | 19.07.2018

VZN č.3-2016 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 108x | 19.07.2018

VZN č.4-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 99x | 19.07.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.1-2016 Stiahnuté: 102x | 19.07.2018

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č. 3-2015 o držaní a pohybe psov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 111x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 o dani z nehnuteľnosti z 9.12.2015 Stiahnuté: 109x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 106x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.3-2015Trhový poriadok pre trhovisko Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 112x | 19.07.2018

Stránka