Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 20x | 05.08.2019

VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 25x | 05.08.2019

2018

VZN č. 1-2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 44x | 02.01.2019

VZN č. 2-2018 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 33x | 02.01.2019

2017

VZN č.1-2017 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 233x | 19.07.2018

VZN č.2-2017 o sociálnych služieb Stiahnuté: 30x | 19.07.2018

VZN č.3-2017 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 31x | 19.07.2018

VZN č.4-2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 22x | 19.07.2018

2016

VZN č.2-2016 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 41x | 19.07.2018

VZN č.3-2016 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 31x | 19.07.2018

VZN č.4-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 26x | 19.07.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.1-2016 Stiahnuté: 25x | 19.07.2018

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č. 3-2015 o držaní a pohybe psov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 38x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 o dani z nehnuteľnosti z 9.12.2015 Stiahnuté: 34x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 28x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.3-2015Trhový poriadok pre trhovisko Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 29x | 19.07.2018

2011

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lúčnica nad Žitavou č.3-2011 Stiahnuté: 36x | 19.07.2018

VZN Lúčnica nad Žitavou o odpadoch č.2-2011 Stiahnuté: 38x | 19.07.2018

2008

Všeobecné závazné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.6-2008 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Lúčnici nad Žitavou Stiahnuté: 24x | 19.07.2018

2007

Všeobecné záväzné nariadenieobce Lúčnica nad Žitavou č.1-2007 zo dňa 21.11.2007 dodatok č.1 – prechod na euro O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKOCHA POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNY ODPAD na kalendárny rok 2012 Stiahnuté: 28x | 19.07.2018

Stránka

  • 1