Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2021

VZN č. 1-2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Lúčnica Stiahnuté: 48x | 16.02.2021

2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 80x | 30.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 105x | 05.08.2019

VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 123x | 05.08.2019

VZN č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 264x | 16.10.2019

VZN č.4/2019 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 160x | 27.01.2020

2018

VZN č. 1-2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 145x | 02.01.2019

VZN č. 2-2018 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 162x | 02.01.2019

2017

VZN č.1-2017 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 501x | 19.07.2018

VZN č.2-2017 o sociálnych služieb Stiahnuté: 121x | 19.07.2018

VZN č.3-2017 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 110x | 19.07.2018

VZN č.4-2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 124x | 19.07.2018

2016

VZN č.2-2016 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Stiahnuté: 114x | 19.07.2018

VZN č.3-2016 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 118x | 19.07.2018

VZN č.4-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 108x | 19.07.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.1-2016 Stiahnuté: 111x | 19.07.2018

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č. 3-2015 o držaní a pohybe psov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 120x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 o dani z nehnuteľnosti z 9.12.2015 Stiahnuté: 117x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.2-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 115x | 19.07.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčnica nad Žitavou č.3-2015Trhový poriadok pre trhovisko Lúčnica nad Žitavou Stiahnuté: 118x | 19.07.2018

Stránka