Navigácia

Obsah

Obecný úrad

 

Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zloženýocú
z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

  1. zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
  2. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  3. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  4. pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  5. zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
  6. organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

 

Samospráva- zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.